นโยบายเว็บไซต์

ร้านค้าได้จัดทำเว็บไซด์ขึ้น เพื่อขายและส่งเสริมการขายสินค้าของร้านค้า ตลอดจนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างร้านค้า กับผู้ใช้บริการ การเข้าใช้เว็บไซด์นี้ ของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ ดังนั้น กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยละเอียด การเข้าใช้เว็บไซด์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับ และตกลงใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ กรุณายุติการเข้าชมและการใช้เว็บไซด์นี้ ร้านค้ามีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซด์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1. เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก

1.1 ร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการทั้ง ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซด์ สามารถสั่งซื้อสินค้า หรือ ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซด์

1.2 ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด

1.3 ผู้ใช้บริการตกลงจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ

1.4 ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษาชื่อที่ใช้ในการล็อคอิน รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ

1.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น หรือร้านค้า ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

1.6 ร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสมาชิกภาพของผู้ใช้บริการได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากร้านค้า พบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเท็จ ไม่ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ผู้ใช้บริการไม่รักษาชื่อที่ใช้ในการล็อคอิน และรหัสผ่านเป็นความลับ ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม

1.7 ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซด์โดยมีเจตนาทุจริต

2. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์อื่น

เว็บไซด์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซด์อื่น ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของร้านค้า ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ร้านค้า ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า และบริการบนเว็บไซด์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซด์ดังกล่าว

3. ลิขสิทธิ์ทางปัญญา และสิทธิบัตร

3.1 เครื่องหมายการค้า แนวคิดและรูปแบบในการนำเสนอ รวมไปถึง Software และ Codes ต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซด์ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครอง โดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด

3.2 เนื้อหา และรูปภาพบนเว็บไซด์นี้ เว้นแต่จะระบุที่มาจากแหล่งอื่น ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของร้านค้า ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดาวน์โหลด หรือดัดแปลงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซด์นี้

3.3 ร้านค้า เคารพลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่น หากท่านพบว่าผลงานของท่านถูกนำมาลอกเลียนแบบบนเว็บไซด์นี้ ท่านสามารถร้องเรียนมาถึงเราได้ที่หน้า ติดต่อเรา สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซด์นี้ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่นๆ ร้านค้า จะไม่รับผิดใดๆ ในการละเมิดสิทธิที่ผู้อื่นกระทำขึ้น

4. คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ

ร้านค้า จะพยายามอธิบายผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ร้านค้า ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคำบรรยายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซด์ จะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น ขอให้ท่านกรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าทุกชนิด เช่นเดียวกัน ร้านค้า มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่าน อาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

5. การป้องกันการฉ้อโกง

ร้านค้า มีกระบวนการตรวจสอบการฉ้อโกง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ร้านค้า มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ หรือระงับคำสั่งซื้อ หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง และเจ้าหน้าที่ของร้านค้า อาจติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อให้ท่านยืนยันคำสั่งซื้อได้ ร้านค้า อาจยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ หากตรวจพบการฉ้อโกง หรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย ร้านค้า บังคับใช้นโยบายดังกล่าว เพื่อปกป้องผู้ใช้บริการของเรา รวมทั้ง ร้านค้า เอง จากการถูกต้มตุ๋น หลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฏหมาย

6. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

ร้านค้า ยินดีรับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากท่านเกี่ยวกับเว็บไซด์ สินค้าและบริการของร้านค้า โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว จะไม่ถือเป็นความลับ และอาจถูกนำไปใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ และเผยแพร่ได้เพื่อจุดประสงค์ ใดๆ อย่างไรก็ตาม ร้านค้า จะไม่เชื่อมโยง ชื่อ นามสกุล ของท่าน กับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการขัดต่อข้อกฎหมายเท่านั้น

1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างและเราเก็บข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร

หากท่านแค่เข้ามาอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา เราจะไม่ขอให้ท่านมอบข้อมูลใดๆ แก่เรา อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์ที่จะใช้งานคุณลักษณะและบริการอื่นๆ ที่เว็บไซต์ให้บริการ เราอาจร้องขอให้ท่านมอบข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างและ/หรือข้อมูลทางประชากรศาสตร์ข้อมูลส่วนบุคคล (ในประกาศนโยบายส่วนบุคคลนี้) หมายถึงข้อมูลที่นำมาใช้จำแนกตัวท่านหรือติดต่อท่านทางออนไลน์หรือออฟไลน์ได้ ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ (ข้อมูลจำแนกตัวบุคคล) รวมถึงข้อมูลทางประชากรศาสตร์อย่างวันเกิด อายุ เพศ ลักษณะนิสัย หรือความชอบ หากข้อมูลเหล่านี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลจำแนกตัวบุคคลของท่าน (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านยินยอมเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเราโดยทราบดีว่ากำลังให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราอยู่) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลมักจะดำเนินการในรูปของ:

การลงทะเบียนหรือการสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ของเรา (“การลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ทั่วไป”)
การสมัครรับจดหมายข่าวเกี่ยวกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือเว็บไซต์ ที่ไม่รวมถึงการลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ทั่วไป
การชิงโชค การประกวด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๅ
แบบสำรวจและโพล
กระดานสนทนาและกิจกรรมโต้ตอบอื่นๆ
การซื้อสินค้าของเราผ่านร้านค้าออนไลน์
อีการ์ด บอกต่อเพื่อน หรือคุณลักษณะอื่นๆ ที่ใช้ครั้งเดียว
การแสดงความคิดเห็นตอบกลับ คำถาม หรือความเห็นผ่านแบบฟอร์ม “ติดต่อ” หรือ “ถามผู้เชี่ยวชาญ” ของเรา
ข้อมูลที่มอบให้เราเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ (เช่น ประวัติส่วนตัว คำร้องของสื่อ ฯลฯ)
การสรรหาบุคลากรทางออนไลน์ (เช่น การสมัครทำงานกับเราโดยการโพสต์ประวัติส่วนบุคคล)
การแนะนำเพื่อนเข้าร่วมโครงการของผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่ง หรือ
การส่งคำร้องแบบอื่นๆ ที่ท่านจำเป็นส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้เรา

หมายเหตุ: กิจกรรมบางอย่างหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นอาจไม่มีให้บริการ ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ของเราที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชม

ประเภทและปริมาณข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อการใช้งานคุณลักษณะต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นจะแตกต่างกันไปตามแต่กิจกรรมแต่ละประเภท ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราร้องขออาจรวมถึง ชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล์ ที่อยู่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ทำงานหรือบ้าน) และข้อมูลบัตรเครดิต (สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์) ในการเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่าง ท่านอาจได้รับการคำร้องขอให้สร้างชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่าน และ/หรือให้ข้อมูลทางประชากรศาสตร์เพิ่มเติม ได้แก่ (i) อายุและวันเกิด (ii) เพศ (iii) ความถี่ในการใช้งาน ซื้อ และบริโภคผลิตภัณฑ์บางอย่างของเราและ/หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน (iv) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบ้านหรือวิถีชีวิต และ/หรือ (v) ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราที่ท่านเคยซื้อหรือเว็บไซต์ บางเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเยี่ยมชม

2. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยอย่างไร

เราใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการทั้งหมดในองค์กรเพื่อปกป้องความลับและความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว มาตรการเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (i) การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า บุคคลที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวได้จะต้องเป็นพนักงานของเราตัวแทนและผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (ii) การนำวิธีแปลงข้อมูลแบบ SSL มาตรฐานอุตสาหกรรมมาใช้งานเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ส่วนบุคคลบางประเภทที่มีความอ่อนไหว (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลคนไข้) ระหว่างที่ส่งข้อมูลดังกล่าวมายังเว็บไซต์ของเรา และ (iii) การตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก่อนที่ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่เราเก็บรักษาไว้

3. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ใดบ้าง

โดยทั่วไปแล้ว เราจะนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไปใช้ตามจุดประสงค์ที่ท่านมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้เรา หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นที่แจ้งไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูล หรือที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตัวอย่างเช่น หากท่านสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา (“การลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ทั่วไป”) เราจะนำข้อมูลที่ท่านมอบให้ไปใช้งานเพื่อมอบประโยชน์และสิทธิพิเศษที่ท่านมักจะได้รับจาก การลงทะเบียน ซึ่งอาจรวมถึงการเข้าถึงและการใช้งานเนื้อหาเฉพาะหรือเนื้อหาส่วนบุคคล หรือกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา (เช่น กระดานสนทนา การอัปโหลด กล่องสูตรอาหารส่วนตัว ฯลฯ) การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษและรายการส่งเสริมการขาย (การประกวด การชิงโชค คูปอง ฯลฯ) และการรับการติดต่อหรือเอกสารการตลาดที่ท่านเลือกระหว่างการลงทะเบียนหรือที่ได้รับโดยอัตโนมัติจากการลงทะเบียน ในทำนองเดียวกัน หากท่านติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มติดต่อทางออนไลน์หรือผ่านทางคุณลักษณะ “ถามผู้เชี่ยวชาญ” อย่างใดอย่างหนึ่ง เราจะนำข้อมูลของท่านไปใช้ในการตอบคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นของท่าน และในบางกรณี อาจนำไปใช้ในตอบคำถามของท่านในแบบฟอร์มไม่เปิดเผยชื่อในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อมูลบัตรเครดิตที่ท่านมอบให้นั้น เราจะนำไปใช้ทำธุรกรรมซื้อสินค้าออนไลน์

เมื่อท่านลงทะเบียนหรือให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา เราอาจเสนอทางเลือก (ผ่านกล่องทำเครื่องหมายหรือวิธีอื่นๆ) สำหรับอนุญาตให้เรานำข้อมูลของท่านไปใช้ในกิจกรรมหรือบริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่กิจกรรมหรือบริการหลักที่ท่านร้องขอ ตัวอย่างเช่น หากท่านสมัครเข้าร่วมการประกวดหรือรายการส่งเสริมการขาย ท่านอาจสมัครรับจดหมายข่าวหรือการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์ที่ดำเนินการส่งเสริมการขายนั้น หรือจากเว็บไซต์อื่นๆ หรือผลิตภัณฑ์ของเราได้ หากท่านเลือกรับบริการเพิ่มเติมเหล่านี้ เราจะนำข้อมูลของท่านไปใช้ในการให้บริการ

เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของท่านมาใช้ในการศึกษาด้านการตลาดและด้านประชากรศาสตร์ภายในองค์กร โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุง รวมถึงปรับแต่งสินค้าและบริการ ของเราให้เหมาะกับท่านและตอบสนองความต้องการของท่านได้ดีกว่าเดิม นี่อาจหมายรวมถึงการรวม การปรับปรุง และการเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ของเรากับข้อมูล ที่เราได้รับจากบันทึกภายนอกองค์กรหรือจากบุคคลที่สาม

โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บข้อมูลของส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่บัญชีของท่านมีความเคลื่อนไหว หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านได้ร้องขอเอาไว้ หากท่านขอไม่ให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาใช้ในการให้บริการอีกต่อไป (เช่นยกเลิกการรับอีเมล์) หรือประสงค์ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือยกเลิกบัญชี กรุณาติดต่อเรา โปรดทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการเก็บรักษา ไว้เป็นระยะเวลาตามสมควรและตามความจำเป็น โดยเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและข้อบังคับ การยุติข้อพิพาท การบังคับใช้ข้อตกลง และการบริหารจัดการบันทึกที่คล้ายคลึงกัน

รายการต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์ของเรา

จดหมายข่าวและอีเมล์

หากท่านให้ข้อมูลที่อยู่อีเมล์และ/หรือที่อยู่ไปรษณีย์แก่เรา (ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์หรือเพื่อรับจดหมายข่าวหรือการสื่อสารใดๆ ก็ตาม) เราจะนำข้อมูลติดต่อที่ได้รับมาใช้ในการส่งจดหมายข่าว การติดต่อ หรือแผ่นพับตามที่ท่านร้องขอ นอกจากนี้ท่านยังอาจได้รับการติดต่อเพื่อแนะนำแบรนด์สินค้าหรือเว็บไซต์อื่นๆ ของเราด้วย เอกสารเหล่านี้อาจอยู่ในรูปของจดหมายหรืออีเมล์ที่ส่งให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ที่ท่านลงทะเบียนและข้อมูลที่ท่านให้ไว้ระหว่างการลงทะเบียน เราอาจใช้ที่อยู่อีเมล์ของท่านในการทำธุรกรรมหรือดำเนินการต่างๆ เช่น ส่งอีเมล์ยืนยันเมื่อท่านซื้อสินค้าทางออนไลน์หรือเมื่อท่านสมัครลงทะเบียนหรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ) รวมถึงการประกาศเกี่ยวกับบริการบางอย่าง (เช่น การปรับปรุงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา การยกเลิกคุณลักษณะหรือบริการบนเว็บไซต์ของเรา การเปลี่ยนแปลงบริการออนไลน์หรือนโยบายสนับสนุนทางเทคนิค หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ) การสื่อสารประเภทต่างๆ เหล่านี้จะเรียกว่า”การสื่อสารเพื่อดำเนินการ” ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การชิงโชค การประกวด และรายการส่งเสริมการขาย

ในการเข้าร่วมกิจกรรมชิงโชค การประกวด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ทางออนไลน์ (เรียกรวมว่า “รายการส่งเสริมการขาย”) ท่านอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเราก่อน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนั้นจะนำไปใช้ประเมินคุณสมบัติของท่าน แจ้งให้ท่านทราบว่าท่านเป็นผู้ชนะหรือไม่ และ/หรือมอบของรางวัลให้ท่าน และหากท่านเป็นผู้ชนะ อาจมีการประกาศข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับท่าน (เช่น ชื่อและรูปถ่าย) ไว้บนเว็บไซต์ของเราที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ เราจะต้องได้รับหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองของเด็กก่อน ถ้าจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย กรุณาอ่านกฎระเบียบอย่างเป็นทางการหรือรายละเอียดที่ประกาศไว้พร้อมกับรายการส่งเสริมการขายนั้น

แบบสำรวจและโพล

แบบสำรวจและโพลบนเว็บไซต์ของเรามีสองประเภท ประเภทแรกคือแบบสำรวจและโพลที่จัดทำขึ้นมาเพื่อขอข้อมูลทางประชากรศาสตร์และข้อมูลการสำรวจล้วนๆ (เช่น อายุ เพศ ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว และความสนใจอื่นๆ ฯลฯ) และข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่าน ในกรณีอื่นๆ (เช่น ระหว่างการลงทะเบียนเปิดบัญชี) เราอาจเก็บข้อมูลเดียวกันนี้ โดยจะนำไปรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ได้รับอนุญาตให้ทำแบบสำรวจหรือโพลสำหรับเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะต้องได้รับความยินยอมอย่างถูกต้องจากผู้ปกครองของเด็กเสียก่อน

กระดานสนทนาและโปรแกรมโต้ตอบอื่นๆ

เราอาจให้บริการโปรแกรมโต้ตอบซึ่งท่านสามารถเขียนหรือเผยแพร่ข้อความ เรื่องเล่า รูปภาพ หรืองานศิลปะบนเว็บไซต์ของเราได้ ถึงแม้เราพยายามปกป้องผู้ใช้งานและผู้ที่เช้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้อย่างสุดความสามารถ แต่เราแนะนำให้ท่านใช้ความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือภาพถ่ายของตัวเองในพื้นที่สาธารณะ เช่น กระดานสนทนา หรือคุณลักษณะประเภทสังคมออนไลน์ เพราะอาจมีบุคคลที่ท่านไม่รู้จักเก็บรวบรวมและนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ท่านประกาศไว้ในพื้นที่เหล่านี้ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในการใช้งานคุณลักษณะเหล่านี้ ท่านจะต้องแบกรับความเสี่ยงด้วยตัวเอง หากต้องการให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากบล็อคหรือกระดานสนทนาของเรา กรุณาติดต่อเรา ในบางกรณี เราอาจไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกได้ ในกรณีนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบว่าเราไม่สามารลบข้อมูลดังกล่าวออกได้พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล

โปรดทราบว่า หากเราเลือกประกาศรูปภาพหรือข้อความที่ท่านมอบให้เราผ่านทางคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ เราอาจประกาศรูปภาพหรือข้อความเหล่านั้น พร้อมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับท่าน เช่น รหัสผู้ใช้ ชื่อต้น ตัวอักษรตัวแรกของนามสกุล และเมืองและรัฐที่ท่านอาศัยอยู่

การซื้อสินค้าของเราทางออนไลน์

เว็บไซต์ของเรายินยอมให้ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของเราผ่านร้านค้าออนไลน์ที่เราเป็นผู้ดำเนินการ หากท่านซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ของเรา ท่านจะได้รับการร้องขอให้มอบข้อมูลบัตรเครดิต รวมทั้งหมายเลขบัตรเครดิตและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินและที่อยู่สำหรับส่งสินค้า และข้อมูลติดต่อเบื้องต้นอื่นๆ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์) เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการทำธุรกรรมซื้อสินค้าและยืนยันการสั่งซื้อสินค้าของท่าน

อีการ์ด บอกต่อเพื่อน หรือคุณลักษณะอื่นๆ ที่ใช้ครั้งเดียว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับทางเว็บไซต์เพื่อทำการส่งอีการ์ด หรือใช้งานคุณลักษณะอื่นๆ ที่กล่าวถึง หรือคุณลักษณะที่ใช้ครั้งเดียว (มักจะเป็นข้อมูลชื่อและที่อยู่อีเมล์) จะถูกนำไปใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น (เช่น ใช้ในการสื่อสาร) เราจะไม่เก็บข้อมูลนั้นไว้ใช้ในภายหลัง ในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีสามารถเข้าถึงคุณลักษณะเหล่านี้ได้ เราต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน

ข้อมูลทางธุรกิจ

โปรดทราบว่า ท่านอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง หรือข้อมูลบริษัทที่ท่านเป็นตัวแทนในการทำธุรกิจผ่านทางพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์ให้เราได้ พื้นที่ดังกล่าวได้แก่ หน้าตำแหน่งงานซึ่งท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวหรือใบสมัครงานออนไลน์ หรือส่วนเนื้อหาหรือแบบฟอร์มสำหรับสื่อมวลชนส่งคำร้อง ถึงแม้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในพื้นที่ต่างๆ เหล่านี้จะนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น (เช่น นำประวัติส่วนตัวไปใช้ในกระบวนการสมัครงานเท่านั้น) แต่ข้อมูลเหล่านี้ไม่อยู่ในข้อตกลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

บทความเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและโภชนาการ

บทความของเราให้ข้อมูลทางโภชนาการและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงมีเครื่องมือสำหรับมืออาชีพ ผู้บริโภค หรือเครื่องมือที่บุคคลทั้งสองกลุ่มนี้สามารถนำไปใช้งานได้ เว็บไซต์เหล่านี้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น (i) เวชปฏิบัติเพื่อการรักษา (เช่น ชื่อเวชปฏิบัติ ระดับทางการแพทย์/วิชาชีพ โรงพยาบาลที่เข้าร่วม การใช้ผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการของเราในการรักษาคนไข้ ฯลฯ) (ii) ความสนใจของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการต่างๆ (เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการของเรา นิสัยการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย ฯลฯ) หรือ (iii) การวิเคราะห์สภาพร่างกายบางอย่างของผู้บริโภค นอกเหนือจากข้อมูลติดต่อเบื้องต้น (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ ฯลฯ)

เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ เราจะนำข้อมูลนี้ไปใช้ตามจุดประสงค์ที่แจ้งไว้ขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ให้ข้อมูลทางโภชนาการและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิประโยชน์และเครื่องมือสำหรับสมาชิกเท่านั้นแก่ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้ เครื่องมือบางอย่างในไซต์ข้อมูลทางโภชนาการอาจอนุญาตให้ท่านเข้าถึงและแสดงข้อมูลสุขภาพหรือข้อมูลคนไข้บนเว็บไซต์ หากไม่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ในการอ้างอิงทางออนไลน์เท่านั้น เราไม่เก็บหรือรักษาข้อมูลไปพร้อมๆ กัน

4. จะเกิดอะไรขึ้นหากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราร้องขอ ท่านอาจเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างและคุณลักษณะส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของเราไม่ได้ หรืออาจใช้บริการและข้อเสนอพิเศษของเราได้อย่างจำกัด ตัวอย่างเช่น หากท่านปฏิเสธไม่ให้ที่อยู่อีเมล์ ท่านจะรับจดหมายข่าวหรือลงทะเบียนอย่างอื่นบนเว็บไซต์ของเราไม่ได้ หากท่านปฏิเสธไม่แจ้งหมายเลขบัตรเครดิต ท่านจะซื่อสินค้าที่ร้านค้าออนไลน์ของเราไม่ได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านแค่เข้ามาอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ของเราและเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่เรา

5. เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อใครบ้าง เพราะอะไร

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามซึ่งเจตนาจะนำข้อมูลดังกล่าวไปทำการตลาดทางตรง เว้นเสียแต่เราได้แจ้งให้ท่านทราบโดยเฉพาะและท่านอนุญาตให้เราทำเช่นนั้นได้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเฉพาะในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

หุ้นส่วนและรายการส่งเสริมการขายร่วม

เราอาจร่วมหรือร่วมมือกับบริษัท องค์กร หรือบุคคลที่สามที่มีชื่อเสียงเพื่อจัดทำโครงการหรือรายการส่งเสริมการขายบนเว็บไซต์ของเรา โดยที่การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการนี้ หากบริษัทอื่นนอกเหนือจากเราเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึงเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งเสริมการขาย เราจะแจ้งให้ท่านทราบขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เราอาจจัดรายการส่งเสริมการขายบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการจากบริษัทอื่นๆ เป็นครั้งคราว โดยจะเปิดโอกาสให้ท่านเลือกรับข้อมูลจากบริษัทบุคคลที่สามโดยตรง หากรายการส่งเสริมการขายรายการใดยินยอมให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีเข้าร่วม เราจะต้องได้รับการยินยอมอย่างถูกต้องจากผู้ปกครองก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

ในการจัดทำรายการส่งเสริมการขายที่มีบริษัทอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เราจะให้ลิงก์สำหรับเชื่อมโยงไปยังนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทนั้น เราแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายดังกล่าวก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากเราไม่สามารถรับรองได้ว่าพวกเขาจะมีวิธีปฏิบัติเพื่อการรักษาความเป็นส่วนตัวเหมือนกับเราหรือไม่ หากท่านต้องไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลของท่านแก่บริษัทอื่นๆ นอกจากบริษัทของเรา ท่านสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้ตอนที่มีการเก็บรวบรวม/ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล
การโอนทางกฎหมายและทางธุรกิจ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนดเช่นนั้น หรือหากเราพิจารณาด้วยความสุจริตใจแล้วเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องจำเป็นและสมควรในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง หรือปกป้องความปลอดภัยและสิทธิของเรา ลูกค้าของเรา หรือสาธารณะ

ในกรณีที่บริษัทอื่นควบรวมหรือซื้อกิจการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือกิจการทั้งหมดของเรา หรือในกรณีที่เรากำลังจะขายหรือเลิกประกอบกิจการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือกิจการทั้งหมดของตน บริษัทที่ซื้อกิจการจะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลที่กิจการของเราเก็บรักษาไว้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย ทั้งนี้จะเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในทำนองเดียวกัน อาจมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างองค์กร การฟ้องล้มละลาย หรือเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันหากกฎหมายอนุญาตให้ทำได้และดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อมูลรวม

เราอาจแบ่งปันข้อมูลรวมทางประชากรศาสตร์หรือข้อมูลสำรวจให้แก่บุคคลที่สาม แต่ข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในรูปของข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อและไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ ข้อมูลรวมที่เราแบ่งบันกับบุคคลที่สามอาจรวมถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อซึ่งรวบรวมผ่านการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันดังคำอธิบายใน คำถามข้อที่ 7 ด้านล่าง

6. ท่านจะเข้าถึง แก้ไข และดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างไร

เนื้อหาต่อไปนี้อธิบายทางเลือกในการอนุญาตให้เราเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับเราเสมอ อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกไม่เปิดเผยข้อมูลกับเรา ท่านจะร่วมกิจกรรมและใช้คุณลักษณะที่เราให้บริการได้อย่างจำกัดดังคำอธิบายในคำถามข้อที่ 4 ข้างต้น
หากท่านไม่ต้องการรับจดหมายข่าว ประกาศ หรือการสื่อสารอื่นๆ และ/หรือบริการจากเว็บไซต์หรือแบรนด์สินค้าของเรา กรุณาอย่าสมัครรับการสื่อสารหรือบริการเหล่านั้นตอนลงทะเบียน หากท่านสมัครรับบริการไปแล้วและประสงค์ที่จะยกเลิกบริการในเวลาต่อมา กรุณาเข้าไปที่ส่วน “ปรับปรุงประวัติ” บนเว็บไซต์ของเราและแก้ไขตามความต้องการของท่าน
ในอีเมล์สื่อสารด้านการตลาดที่ส่งให้ท่านนั้น เราเปิดโอกาสให้ท่านหยุดรับการสื่อสารด้านการตลาดจากเราในอนาคตด้วย (เช่น ยกเลิกบริการ เป็นต้น) เพียงปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำการยกเลิกบริการที่ระบุไว้ในอีเมล์เท่านั้น
ท่านสามารถตรวจสอบหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้สำหรับการลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ทั่วไปได้ตลอดเวลา โดยเข้าไปที่ส่วน “ปรับปรุงประวัติ” บนเว็บไซต์ของเรา (ถ้ามี)

หากไม่มีระบบที่ระบุไว้ข้างต้นหรือท่านมีความประสงค์ที่จะร้องขอให้เราดำเนินการอย่างอื่น กรุณาติดต่อเรา

นอกจากนี้ หากท่านได้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายหรือโครงการที่มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง อันเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว โดยที่ท่านตกลงรับการสื่อสารจากบุคคลที่สามโดยตรงในอนาคต ท่านจำเป็นต้องติดต่อกับบุคคลที่สามโดยตรงเพื่อหยุดรับการสื่อสารนั้น กระบวนการนี้อาจมีระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม

7. เทคโนโลยีติดตาม – เรานำเทคโนโลยีนี้มาใช้อย่างไรและเพราะเหตุใดเราจึงใช้เทคโนโลยีนี้

เรานำเทคโนโลยีติดตาม (“คุกกี้”, “ไอพีแอดเดรส”, “ไฟล์บันทึก”) มาใช้ในการเก็บข้อมูลบางอย่าง เช่น ชนิดเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการ หน้าอ้างอิง เส้นทางเข้าถึงไซต์ โดเมนของ ISP เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงการใช้งานและการทำงานของเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งศึกษาว่าผู้เข้าเยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ เครื่องมือ และบริการที่เราเสนออย่างไร เทคโนโลยีติดตามช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ตามความต้องการเฉพาะบุคคลของท่าน

คุกกี้

เรานำคุกกี้มาปรับปรุงการใช้งานและการทำงานของเว็บไซต์ รวมทั้งศึกษาว่าผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์ เครื่องมือ และบริการที่เราเสนอให้อย่างไร การจัดเก็บคุกกี้ไว้บนคอมพิวเตอร์ของท่านจะช่วยให้เราปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสบการณ์ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ง่ายและสะดวก นอกจากนี้ยังทำให้ท่านเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อไปมากขึ้นด้วย

ไอพีแอดเดรส

เราอาจเก็บที่อยู่อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) (รวมทั้งข้อมูลอย่างอื่น) ไว้เพื่อ (i) แก้ไขปัญหาทางเทคนิค (ii) รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของเว็บไซต์ (iii) จำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้งานบางราย (iv) ศึกษาวิธีการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ไอพีแอดเดรสคือตัวเลขที่คอมพิวเตอร์นำไปใช้งานบนเครือข่ายเพื่อจำแนกเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ไฟล์บันทึก

เรา (หรือบุคคลที่สามซึ่งทำงานในนามของเรา) อาจเก็บข้อมูลในรูปของไฟล์บันทึก ไฟล์บันทึกจะบันทึกกิจกรรมของเว็บไซต์ และเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานเว็บไซต์ รายการข้อมูลเหล่านี้จัดเก็บโดยไม่มีการระบุชื่อ และช่วยให้เราเก็บรวบรวม (i) ชนิดของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการของผู้ใช้งาน (ii) ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาใช้งานของผู้ใช้งาน (เช่น URL ที่มา, วันและเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์จองเรา และหน้าที่พวกเขาเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราและระยะเวลาที่เข้าไปดู) และ (iii) ข้อมูลเส้นทางและข้อมูลการคลิก (รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ) นอกจากนี้ เรายังนำข้อมูลในไฟล์บันทึกมาศึกษาด้านการตลาดและด้านประชากรศาสตร์ในองค์กรอีกด้วย โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยนบริการออนไลน์ของเรา ไฟล์บันทึกจะนำมาใช้ภายในองค์กรเท่านั้น และไม่เชื่อมโยงกับผู้ใช้งานรายใด

8. การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ – สแปมคืออะไรและเราจัดการกับอีเมล์สแปมอย่างไร

สแปมคืออีเมล์ไม่พึงประสงค์ที่ส่งให้ท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งประกอบด้วยข้อความโฆษณาหรือการตลาด

เราไม่ส่งอีเมล์สแปมไปให้ท่านเด็ดขาดและใช้เครื่องมือป้องกันสแปมเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานของเราส่งอีเมล์สแปม การส่งอีเมล์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในหลายๆ ประเทศ เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมถึงที่อยู่อีเมล์) ไปทำการตลาดทางตรงหรือติดตามการสื่อสาร เว้นเสียแต่ท่านอนุญาตให้เราดำเนินการเช่นนั้นอย่างชัดแจ้งในรูปของ “การสมัครรับข่าวสาร”

นอกจากนี้ เราจะไม่แบ่งบันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามซึ่งจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปส่งสแปมเด็ดขาด

เว็บไซต์ของเราเปิดโอกาสให้ท่านรับข้อมูลการตลาดทางอีเมล์ อีเมล์ทุกฉบับที่เราส่งไปให้อนุญาตให้ท่านเลือกหยุดรับอีเมล์ด้านการตลาดได้ทุกเวลา

หากท่านเชื่อว่า ตนเองได้รับอีเมล์สแปมจากเรา กรุณาติดต่อเราทันที

9. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานแค่ไหน

เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งให้เราผ่านเว็บไซต์นี้ไว้ในฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลการตลาดลูกค้าสัมพันธ์ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ตอบคำถามหรือแก้ปัญหา ให้บริการปรับปรุงใหม่และบริการใหม่ล่าสุดและปฏิบัติตามข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั่นหมายความว่า เราอาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตามสมควรหลังจากที่ท่านหยุดใช้งานบริการของเราหรือหยุดใช้งานเว็บไซต์ของเรา หลังจากระยะเวลาดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบออกจากระบบทั้งหมดของเรา

เราขอย้ำให้ท่านทราบว่า เรามีสิทธิลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเวลา กรุณาดูคำถามที่ 6 ข้างต้นประกอบ

10. เราเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลที่สามหรือไม่

เราอาจเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “ไซต์ของบุคคลที่สาม”) ประกาศโยบายฉบับนี้ใช้ไม่ได้กับไซต์ของบุคคลที่สามเนื่องจากไซต์ดังกล่าวไม่อยูในการควบคุมของเรา หากท่านเข้าถึงไซต์ของบุคคลที่สามด้วยลิงก์ที่เราระบุไว้ ผู้ให้บริการเว็บไซต์เหล่านี้อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ก่อนส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้ไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านพอใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์ดังกล่าว แม้ว่าเราได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการตรวจสอบว่า ไซต์บุคคลที่สามทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรามีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเทียบเท่ามาตรการของเรา อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับผิดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือระดับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของไซต์บุคคลที่สามได้

11. ท่านจะติดต่อเราได้อย่างไร

หากท่านมีคำถาม ต้องการร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือการเก็บข้อมูล กรุณาติดต่อเรา

ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ 2 วิธี

โอนเงินผ่านธนาคาร

ลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านธนาคารต่อไปนี้

ไทยพาณิชย์ หมายเลข xxxxxxx สาขา xxxxx ชื่อบัญชี xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
กสิกร หมายเลข xxxxxxx สาขา xxxxx ชื่อบัญชี xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
กรุงไทย หมายเลข xxxxxxx สาขา xxxxx ชื่อบัญชี xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
กรุงเทพ หมายเลข xxxxxxx สาขา xxxxx ชื่อบัญชี xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
อยุธยา หมายเลข xxxxxxx สาขา xxxxx ชื่อบัญชี xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

เมื่อลูกค้าโอนเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งการโอนเงินได้ที่หน้า ติดต่อเรา

ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือบัญชี PayPal โดยในหน้าชำระเงินให้เลือกที่ช่อง ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal

เมื่อยืนยันการสั่งซื้อ ลูกค้าจะไปที่หน้า PayPal โดยอัตโนมัติ ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลบัตรเครดิตและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
  • xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
  • xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
  • xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

เมื่อลูกค้าชำระเงินผ่าน PayPalเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องแจ้งการโอนเงินมาที่เรา เนื่องจาก PayPal จะส่งรายงานการชำระเงินมาที่เราโดยตรง

1. สินค้าสำหรับบริโภคและสินค้าสำหรับธุรกิจ

เรามีการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนหรือที่ได้บันทึกไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อเท่านั้น โดยรถขนส่งของบริษัท นิ่มซีเส็ง จำกัด ท่านจะได้รับสินค้ากรณีตัวเมืองภายใน 1-2 วัน, นอกเขตเมืองภายใน 3-4 วัน ลูกค้าจะต้องมีผู้รับของตามที่อยู่ในขั้นตอนการสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถระบุสถานที่จัดส่งให้ไปส่งยังที่ทำงานได้ กรุณาใส่เบอร์โทรที่เจ้าหน้าที่ขนส่งติดต่อได้สะดวก เจ้าหน้าที่จะโทรไปก่อนที่จะไปส่งสินค้าทุกครั้ง

เมื่อได้รับสินค้าแล้วกรุณาเปิดกล่องตรวจดูสินค้าทันที หากพบสินค้าแตก ร้าว รั่ว ซึม กล่องบรรจุฉีกขาด กรุณาอย่าเซ็นชื่อรับของจากเจ้าหน้าที่ ให้คืนสินค้าให้เจ้าหน้าที่ส่งของแล้วแจ้งมายังเราทันที เราจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นน้อยมาก

ค่าจัดส่งสินค้า 150 บาท ทั่วประเทศ

2. สินค้าตัวอย่าง

เรามีการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนหรือที่ได้บันทึกไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อเท่านั้น ด้วยบริการจัดส่งของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 1-3 วันทำการ สำหรับภาคอื่น ๆ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าจัดส่งสินค้า 150 บาท ทั่วประเทศ

การจำหน่ายสินค้าในเว็บไซต์นี้เป็นการจำหน่ายของนักธุรกิจอิสระ (“ผู้จำหน่าย”) ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท สยามนิวตร้า จำกัด (“บริษัท”) ใหักับลูกค้าทั่วไป (“ผู้บริโภค”) ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่วางอยู่บนรากฐานของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคเราจึงมีนโยบายรับประกันความสุข 30 วัน สำหรับผู้บริโภค โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมิได้มีประโยชน์ในการรักษา บำบัด วินิจฉัย บรรเทาหรือ ป้องกันโรคใดเป็นการเฉพาะ ผู้จำหน่ายจึงไม่สามารถรับประกันว่าผู้บริโภคสินค้าจะได้รับการรักษา บำบัด วินิจฉัย บรรเทาหรือ ป้องกันโรคใดเป็นการเฉพาะได้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงแทนการวินิจฉัยในการรักษาของแพทย์แก่ผู้ป่วยเฉพาะรายได้ เนื่องจากการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยแต่ละรายมีรายละเอียดข้อมูลที่แตกต่างกัน

2. หากผู้บริโภคไม่ได้รับความสุขจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ฯ ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ผู้บริโภคสามารถขอคืนเงินค่าสินค้าได้จากผู้จำหน่ายสินค้าภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า และผู้จำหน่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบเบื้องต้น ในการที่จะทำเรื่องขอคืนเงินจากทางบริษัท และหากคำร้องขอคืนเงินดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากทางบริษัท ผู้จำหน่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบเบื้องต้นในการชำระคืนเงินให้กับผู้บริโภค ตามราคาที่ผู้บริโภคได้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าไป

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเอกสารไม่น้อยกว่า 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารจากผู้บริโภค และบริษัทขอสงวนสิทธิ์จะไม่จ่ายคืนเงินค่าสินค้า หากบริษัทพิสูจน์ได้ว่าการขอคืนเงินค่าสินค้าเป็นไปโดยไม่สุจริต

4. บริษัทขอให้การรับประกันความสุขจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ฯ เป็นจำนวนผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้นไม่เกินท่านละ 2,000 บาท สูงสุดไม่เกินท่านละ 1 ครั้ง โดยผู้บริโภคสามารถเลือกได้ว่าจะขอเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือขอคืนเป็นเงินสด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้อำนาจเพื่อพิจารณารายละเอียดประกอบการทำเรื่องขอคืนเงินในทุกกรณี และผลการ พิจารณาของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

ภาคผนวก

รายละเอียดของนโยบายการรับประกันความสุขสำหรับผู้บริโภค แบ่งออกเป็น 7 ข้อ ดังนี้

1. จุดประสงค์ของการรับประกัน
2. ขอบเขตของการรับประกัน
3. ระยะเวลาการรับประกัน
4. วิธีการรับประกัน
5. เงื่อนไขการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ และการคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์
6. ระยะเวลาในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ และการคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์
7. การสงวนสิทธิ์ของบริษัทฯ

1. จุดประสงค์ของการรับประกัน

การรับประกันความสุขสำหรับผู้บริโภค เป็นการรับประกันความพึงพอใจในคุณภาพและรสชาติของผลิตภัณฑ์ฯ จากการ บริโภค

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ฯ ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบ คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ และรสชาติของผลิตภัณฑ์

คุณภาพของวัตถุดิบ มาจากมาตรฐานการคัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่ สะอาด ปราศจากสารตกค้างและยาฆ่าแมลง ไม่มีสาร เคมี ไม่มีการแต่งสี แต่งกลิ่น แต่งรสชาติ ไม่เติมน้ำตาล ไม่มีสารเสตียรอยด์ ไม่ใช้หัวเชื้อเข้มข้น และไม่มีสารกันบูด

คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ มาจากการที่ผลิตภัณฑ์บรรจุอยู่ในขวดสูญญากาศหรือซองที่สะอาด ปิดมิดชิด ไม่มีร่องรอยการ แตก หรือฉีกขาด บรรจุอยู่ภายใต้บรรจุภัณฑ์กันกระแทก และกล่องบรรจุภัณฑ์ภายนอกที่ออกแบบสวยงามดูหรูหรา และ สูงด้วยคุณค่า

รสชาติของผลิตภัณฑ์ มากจากการที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบให้มีรสชาติอร่อย ถูกปากผู้บริโภคในปริมาณที่พอเหมาะ กับการบริโภคในแต่ละครั้ง

2. ขอบเขตของการรับประกัน

การรับประกันความสุขสำหรับผู้บริโภค จะรับประกันใน 3 เรื่องต่อไปนี้ คือ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และรสชาติของผลิตภัณฑ์ฯ

วัตถุดิบ รับประกันในกรณีตรวจพบว่ามีสารตกค้างที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างขวด หรือตรวจพบสิ่งผิดปกติปะปนอยู่ใน ผลิตภัณฑ์ฯ

บรรจุภัณฑ์ รับประกันในกรณีที่พบว่ามีร่องรอยการแตกหรือฉีกขาด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ก่อนถึงมือผู้ซื้อ

รสชาติของผลิตภัณฑ์ รับประกันในกรณีที่รสชาติเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสภาพ จากความเสียหาย ในระหว่าง การขนส่ง หรือไม่พึงพอใจในรสชาติของผลิตภัณฑ์

ผู้จำหน่ายอิสระสยามนิวตร้าจำเป็นจะต้องมีตัวอย่างสำหรับให้ผู้บริโภค ได้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์ก่อนทำการซื้อ เพื่อลด โอกาสในการคืนสินค้าเนื่องจากไม่พึงพอใจในรสชาติของผลิตภัณฑ์ทีหลัง

การรับประกันไม่ครอบคลุมในกรณีที่รสชาติเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลิตภัณฑ์ได้รับการเก็บรักษาที่ไม่ถูกวิธีหลังจากเปิดขวด หรือในกรณีที่ผลิตภัณฑ์หมดอายุ

ขอบเขตของการรับประกันความสุข จะไม่ครอบคลุมในเรื่องผลลัพธ์ของการรักษา บำบัด วินิจฉัย บรรเทาหรือ ป้องกันโรคใด
เป็นการเฉพาะ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบตามหลักโภชนาการ ซึ่งเป็นการสกัดสารอาหารที่มีประโยชน์ตาม ธรรมชาติ เช่น ผลไม้ พืชสมุนไพร รวมทั้งวิตามินและเกลือแร่ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ว่ามีส่วนช่วยในการส่งเสริมสุขภาวะ โดยการเสริมคุณค่า จากธรรมชาติเพิ่มจากการบริโภคอาหารตามปกติ จึงไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคใดๆ เป็นการ เฉพาะ

3. ระยะเวลาการรับประกัน

ระยะเวลาในการรับประกันความสุข เป็นการรับประกันความสุขสำหรับผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรง จากผู้จำหน่ายอิสระ ของสยามนิวตร้า มีระยะเวลาในการรับประกันความสุข 30 วัน นับจากวันที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้จำหน่ายอิสระของสยาม นิวตร้า

4. วิธีการรับประกัน

วิธีการในการรับประกันความสุขสำหรับผู้บริโภค สามารถทำได้โดยผู้จำหน่ายอิสระของสยามนิวตร้า จัดทำใบเสร็จรับเงิน ตามมาตรฐานที่ทางบริษัทฯกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการซื้อสินค้าให้กับผู้บริโภค

ใบเสร็จรับเงินมาตรฐานที่ทางบริษัทกำหนดนั้น จัดพิมพ์ขึ้นโดยทางบริษัทฯเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะมีสำเนาที่ ผู้จำหน่ายอิสระของสยามนิวตร้าเก็บไว้ชุดหนึ่ง และผู้บริโภคเก็บต้นฉบับไว้ชุดหนึ่ง

ในด้านหลังของใบเสร็จทุกใบจะมีเงื่อนไขของการรับประกันความสุขระบุไว้อย่างชัดเจน เป็นหน้าที่ของผู้จำหน่ายอิสระของ สยามนิวตร้า ที่จะต้องอธิบายเงื่อนไขของการรับประกันความสุขนี้ ให้กับผู้บริโภคได้รับทราบก่อนทำการชำระค่าสินค้า

ผู้จำหน่ายอิสระของสยามนิวตร้าจะต้องเก็บข้อมูลของผู้บริโภค ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน แล้วจึงให้ผู้บริโภคลงนามในใบเสร็จรับเงิน เพื่อแสดงการรับทราบและเข้าใจในเงื่อนไขของการรับประกันความสุขทุกข้อ

หากผู้บริโภคไม่ได้รับความสุขจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ฯ ตามขอบเขตการรับประกันในข้อ 2 ที่จัดจำหน่ายโดยผู้จำหน่าย อิสระสยามนิวตร้า ผู้บริโภคสามารถเลือกที่จะขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เป็นชนิดอื่น หรือขอคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ผ่านผู้จำหน่าย อิสระสยามนิวตร้าได้โดยตรง

การขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เป็นชนิดอื่น

ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากผู้จำหน่ายอิสระของสยามนิวตร้า สามารถขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ผ่านผู้จำหน่าย อิสระสยามนิวตร้าได้รายละ 1 ครั้งเท่านั้น โดยทั้งนี้ ไม่เกิน 220 PV ต่อราย

การขอคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์

ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากผู้จำหน่ายอิสระของสยามนิวตร้า สามารถขอคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์จาก ผู้จำหน่ายอิสระ สยามนิวตร้าได้รายละ 1 ครั้งเท่านั้น โดยทั้งนี้ ไม่เกิน 220 PV ต่อราย

5. เงื่อนไขการขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ และการคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์

ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากผู้จำหน่ายอิสระของสยามนิวตร้า สามารถขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ หรือขอคืนเงินค่าผลิต- ภัณฑ์จากผู้จำหน่ายอิสระสยามนิวตร้า และผู้จำหน่ายอิสระสยามนิวตร้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเบื้องต้น ในการที่จะ ทำเรื่องขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ หรือขอคืนเงินจากทางบริษัท

• ผู้จำหน่ายอิสระสยามนิวตร้าจะต้องทำการแจ้งเรื่องการขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ หรือขอคืนเงินจากทางบริษัทฯ พร้อมเหตุผล และ แนบใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่มีข้อมูลของผู้จำหน่ายอิสระสยามนิวตร้า และผู้บริโภคตาม มาตรฐานที่ทางบริษัทกำหนด มาเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของทางบริษัทฯ

• บริษัทฯจะทำการติดต่อผู้บริโภคโดยตรงเพื่อสอบถาม หรือสอบหาสาเหตุที่ไม่ได้รับความสุขจากการบริโภคสินค้า ตามเงื่อนไขของการรับประกันความสุข

• บริษัทฯจะทำการแจ้งผลการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ หรือขอคืนเงินจากทางบริษัทฯ ไปยังผู้จำหน่าย อิสระสยามนิวตร้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เป็นหน้าที่ของผู้จำหน่ายอิสระสยามนิวตร้าที่จะต้องแจ้งผลการ พิจารณาให้ผู้บริโภคได้ทราบ การพิจารณาของทางบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

• ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ หรือคืนเงินให้กับผู้บริโภค เป็นหน้าที่ของ ผู้จำหน่ายอิสระสยามนิวตร้า ที่จะต้องดำเนินการในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ หรือคืนเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ใน ใบเสร็จรับเงิน ที่ได้จำหน่ายให้กับผู้บริโภครายนั้น และดำเนินการให้ผู้บริโภคลงนามรับรอง ในแบบฟอร์มรับรอง การคืนเงินให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะแนบไปกับจดหมายการแจ้งผลการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ หรือขอ คืนเงิน จากทางบริษัทฯทางไปรษณีย์ลงทะเบียนดังกล่าว ซึ่งจะมี 2 ฉบับ ให้ผู้บริโภคเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ และผู้จำหน่ายอิสระสยามนิวตร้าเก็บไว้ 1 ฉบับ

• ผู้จำหน่ายอิสระสยามนิวตร้านำส่งแบบฟอร์มรับรองการคืนเงินให้กับผู้บริโภค ที่มีข้อมูลครบถ้วน พร้อมกับแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้บริโภค ที่เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง และยังไม่หมดอายุ ส่งมาที่

บริษัท สยามนิวตร้า จำกัด
อาคารพิศาลพร เลขที่ 133 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 หรือติดต่อผ่านคอลล์เซ็นเตอร์ของบริษัท หมายเลข 082-333-9994 / 082-333-9995

6. ระยะเวลาในการขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ และการคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์

ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากผู้จำหน่ายอิสระสยามนิวตร้า จะได้รับการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ หรือได้รับเงินคืนจาก ผู้จำหน่ายอิสระสยามนิวตร้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้โดยตรง ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วแต่ไม่ควรเกิน 30 วัน

ผู้จำหน่ายอิสระสยามนิวตร้า จะได้รับเช็คคืนเงินภายใน 15 วันทำการ หลังจากคำขอเรื่องการคืนเงินฯ ได้รับการอนุมัติจากสยามนิวตร้า

7. การสงวนสิทธิ์ของบริษัทฯ

สยามนิวตร้าขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้อำนาจเพื่อพิจารณารายละเอียดประกอบการทำเรื่องขอคืนเงินในทุกกรณี และผลการพิจารณาของสยามนิวตร้าถือเป็นที่สิ้นสุด

สยามนิวตร้าขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นเฉพาะในส่วนที่มีการขอคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการปกป้องสยามนิวตร้าจากการกระทำโดยไม่สุจริตในทุกกรณี

สยามนิวตร้าขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นในรอบถัดไป สำหรับผู้รับผลประโยชน์ในชั้นถัดขึ้นไปที่ได้รับค่า คอมมิชชั่นในส่วนที่มีการขอคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ไปล่วงหน้าแล้ว