แซนโทนยับยั้งกระบวนการเพิ่มจำนวนของไวรัสเอดส์ได้

หัวข้องานวิจัย : การศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบทางธรรมชาติที่ได้จากพืช ที่มีผลยับยั้งโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) อ่านต่อ